Istanbul 6 dana, 3 noćenja

Istanbul 6 dana, 3 noćenja

Istanbul
Grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava.
Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska.

Kroz istoriju je nosio različita imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul.
Danas je Istanbul velegrad, sa preko 13 miliona stanovnika koji stanuju i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad.

Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo - isprepletene i neraskidivo povezane.
1. dan (sreda) BEOGRAD – BUGARSKA
Polazak iz Beograda sa parkinga pored direkcije "Laste" (Auto put Beograd-Niš broj 4.) u 17.00h.
Lagana noćna vožnja preko Bugarske uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan (četvrtak) ISTANBUL
Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima.
Panoramsko razgledanje grada autobusom uz pratnju stručnog vodiča: staro jezgro Istanbula, Zlatni rog, Galata most, obilazak modernih kvartova Istanbula: Taksim i Bejolu…., Bosfor, palata Dolmabahče … Smeštaj u hotel.
Slobodno vreme za šoping – Kapali čaršija (bazar sa preko 4000 radnji).
Noćenje.

3. dan (petak) ISTANBUL 1(fakultativno) – TURSKO VEČE (fakultativno)
Doručak.
Slobodno vreme ili fakultativno obilazak najvećih kulturno istorijskih znamenja Carigrada: Čemberlitaš – stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekadašnja najveća crkva sveta, Topkapi palata – sedište osmanske imperije…
Slobodno vreme za individualne aktivnosti...
Uveče fakultativno odlazak u nacionalni restoran na večeru sa programom (trbušni ples).
Noćenje.

4. dan (subota) ISTANBUL 2 (fakultativno) – "DOLOMBAHCE PALATA" (fakultativno)
Doručak.
Slobodno vreme ili fakultativno odlazak na krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija. Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata, itd.
Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljeskoj patrijaršiji.
Slobodno vreme ili fakultativni odlazak do Dolombahče palate – poslednje sedište sultana.
Noćenje.

5. dan (nedelja) ISTANBUL - BUGARSKA
Napuštanje hotela.
Slobodno vreme za individualne aktivnosti.
Planiran polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima.
Noćna vožnja preko Bugarske uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti.

6. dan (ponedeljak) BEOGRAD
Dolazak u Srbiju u prepodnevnim časovima.
Kraj programa.
Hotel Prestige 3*
Hotel se nalazi u starom delu grada - Laleli, na 500 metara od Velike tržnice. Hotel ima restoran, bar, terasu. Hotel poseduje 98 soba i svaka soba ima tuš/"WC", "LCD TV", fen za kosu, klima uređaj, mini bar, "Wi-Fi" konekciju.
Hotel Martinez 3*
Hotel se nalazi u starom delu grada – Laleli, u blizini Kapali čaršije. Hotel ima restoran, bar, terasu. Hotel poseduje 95 soba i svaka soba ima tuš/"WC", "SAT TV", telefon, fen za kosu, klima uređaj, mini bar, "Wi-Fi" konekciju.
Hotel Oran 4*
Hotel se nalazi u starom delu grada – Laleli, na samo 1,2km od Kapali čaršije. Hotel ima restoran, bar, spa centar, fitens centar, frizerski salon, TV salu, suvenirnicu, "Wi-Fi" konekciju u holu. Hotel poseduje 99 soba i svaka soba ima tuš/"WC", "SAT TV", telefon, fen za kosu, klima uređaj, mini bar, sef, "Wi-Fi" konekciju.
Hotel Benler 3*
Hotel je centralno lociran u starom delu grada. Hotel ima restoran, bar, lift, terasu na krovu sa predivnim pogledom na Istanbul. Hotel poseduje 100 soba i svaka soba ima tuš/"WC", TV, klima uređaj, mini bar, sef, "Wi-Fi" konekciju.
Hotel Selenay 3*
Hotel je centralno lociran u starom delu grada.Hotel ima restoran, terasu na krovu sa predivnim pogledom na Istanbul. Svaka soba ima ima tuš/"WC", TV, klima uređaj, telefon.
- prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili double-decker, klima, audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu;
- smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni-švedski sto) u hotelu 3* u 1/2, 1/2+1 standardnim sobama;
- obilaske prema programu (Istanbul – panorama grada);
- troškove organizacije i vođstva puta;
- usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja.
- ulaznice i fakultativne izlete;
- individualne troškove;
- međunarodno zdravstveno osiguranje koje se može uplatiti u agenciji po važećem cenovniku i uslovima “Wiener Stadtische” osiguranja.
- plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu "Banca Intesa" na dan uplate;
- 40 % prilikom rezervacije, ostatak 20 dana pred put;
- platne, kreditne kartice: "VISA", "MAESTRO", "MASTER", "DINA". (Broj rata u zavisnosti od banke i tipa kartice);
- čekovima građana na 3 mesečne rate datumiranim svakog 15-og u mesecu;
- putem administrativne zabrane na 3 mesečne rate;
VAŽNO:
ZAPOČETI NAČIN PLAĆANJA NE MOŽE SE MENJATI!!!!!
Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene):

- Tursko veče – 30,00 €;
- Istanbul 1 - Top Kapi, Plava Džamija, Aja Sofija, Hipodrom - 45,00 € (uključene ulaznice i vodič na srpskom jeziku);
- Istanbul 2 - Krstarenje Bosforom sa posetom Vaseljeskoj patrijaršiji - 20,00 € (uključen vodič na srpskom jeziku);
- Dolombahče palata – 30,00 € (uključene ulaznice).
NAPOMENA ZA HOTEL:
- Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja.
- Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta.

VIZE:
- Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju biometrijske pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova, mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.
- Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. - Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
- Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije...
Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. OPŠTE NAPOMENE:
- Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela. - Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.
- Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
- Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.
- Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije ("TAX FREE").
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
- Aranžman je rađen na bazi od minimum 70 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.